Allmänt

Skyddsanordningar för fordon, eller räcken som de kallas i dagligt tal, har till uppgift att mjukt fånga upp ett fordon vid en påkörning och föra tillbaka det på ett kontrollerat sätt till vägbanan. Den som kör på räcket ska ju inte skadas eller på annat sätt råka mer illa ut än om man kört av vägen.

Det finns räckestyper för olika fordon från personbilar upp till 38 tons lastbilar. Den testade påkörningshastigheten är max 110 km/h med en bil som väger 1 500 kg. Väg- och broräcken är vanligen inte anpassade för att hantera påkörning av motorcyklister eller andra oskyddade trafikanter. Det finns emellertid tillsatser och utföranden på räcken som tar hänsyn även till dessa grupper.

Räcken används för att:

– Förhindra att fordon kör på fasta hinder.
– Förhindra att fordon kör av vägen med stora skador som följd, egna och/eller andras.
– Förhindra fall, snö- och stensprut.
– Förhindra mötesolyckor.Användningen av mitträcken (tot. över 500 mil installerat 2013) för att förhindra mötesolyckor har en avgörande betydelse för den kraftiga reducering av antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken som vi kunnat notera i Sverige under de senaste decennierna. Sverige har ett av de absolut lägsta dödstalen i världen per 100 000 innevånare som dör i trafiken!

När en skyddsanordning inte fungerar som den ska kan följderna bli mycket allvarliga.
Eller när den används och placeras felaktigt.