Skyddsanordningarnas klassade egenskaper

Vid upphandling av en skyddsanordning krävs att det görs ett aktivt val av typ samt anordningens egenskapsklasser.
Standarden 1317-2 innehåller lite förenklat 15 st klasser som i steg talar om vilken typ av fordon ett räcke är avsett att klara av. Från den minsta 900 kg bilen upp till en trailerdragare på 38 ton. Vid kollisionstesten mäter man även hur mycket räcket böjs ut och det teoretiska krockvåldet som en person i fordonet utsätts för. Krockegenskaperna som anges var de som anordningen presterade vid testtillfället under de förutsättningar som då rådde. I verkligheten avviker förutsättningarna på många sätt (t ex räckeslängd, fordon, träffvinkel, kurvor, väglag) och därför är egenskaperna inte en ”absolut sanning” i alla lägen utan ett sätt att åstadkomma en jämförande beskrivning av funktionaliteten hos olika skyddsanordningar under vissa givna förutsättningar.


Kollisionstesterna görs av ackrediterade testinstitut. Bilden visar dock ett ej standardiserat prov på lutande vägräcke.

Väg- och broräcken för permanent bruk har följande egenskaper som klassas vid kollisionstesten:
– Kapacitetsklass N1 lägsta t o m L4 som är den högsta. I Sverige används vanligen N2 för väg (1 500 kg personbil, 110 km/h) och H2 ( 13 000 kg stadsbuss, 70 km/h) för bro.
– Arbetsbredd W1 som är minsta i åtta steg till W8 största arbetsbredden (normaliserade värden). Även dynamisk utböjning anges, Dm. 
Skaderiskklass A, B eller C där klass A har lägsta krockvåldet.
– Fordonsinträngning, klass VI1 t o m VI9 som anger ökande värde i 9 steg från ≤ 0,6 m till över 3,5 m 
..samt ytterligare en egenskap som klassas utifrån själva konstruktionen:
– Snöplogsklass 1 t o m 4 där klass 4 ska klara de högsta påkänningarna från vinterväghållning.

Krockdämpare testas endast med personbilar 900, 1300 eller 1500 kg enligt SS-EN 1317-3 och finns i 2 huvudtyper avledande eller icke avledande. Egenskapsklasserna är:
– Hastighetsklass 50 upp till 110 km/h
– Skaderisklass A eller B där A har lägst krockvåld
– Utböjningsklass D1 t o m D8 där D1 är minsta utböjning
– Fordonsrörelseklass Z1 t o m Z4 och Z1 uppvisar den minsta fordonsrörelsen vid kollisionstest

Därutöver väljs geometri, parallell eller koniskt krockdämpare.

Barriärer och utrustning för vägarbetsplatser s k ”tung avstängning”

Skyddsanordningar som används vid vägarbetsplatser för tung avstängning ska klara minst kapacitetsklass T2. De kan även vara klassade och testade för permanent bruk fast de ofta används temporärt. Barriärelementen är vanligen tillverkade av stål eller betong. De ställs upp och kopplas ihop ute på arbetsplatsen enligt en Trafikanordnings (TA)-plan. Produkterna ska vara tillåtna för användning av Trafikverket.
> Länk till aktuella beslut.