CE-märkning och Prestandadeklaration

Skyddsanordningar för fordon, ska ha klassificerade egenskaper som visats i tester (undantaget snöplogsklass). Kraven för att nå en viss klass och även få CE-märka skyddsanordningen regleras av standarder i serien SS-EN 1317. Från 1 juli 2013 är det ett lagkrav att skyddsanordningen ska vara CE-märkt om den omfattas av kravet och då är leverantören skyldig att leverera en sådan.

Undantaget är K-märkta räcken och vid reparation av redan befintliga räcken som kan ha levererats före kraven på test och CE-märkning.

Intyg om överensstämmelse med kraven i SS-EN 1317-5 utfärdas av ett anmält organ och medför att tillverkaren kan CE-märka sin skyddsanordning. Tillverkaren är också skyldig att upprätta en Prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP) som ska levereras med skyddsanordningen.

CE-märkning gäller för:
– Väg- och broräcken ( t ex balk-, rör-, betong- och linräcken)
– Krockdämpare (även kallat absorbenter)

>Länk
En förteckning över medlemsföretagens CE-märkta skyddsanordningar där går det även att ladda ner intyg om överensstämmelse som det anmälda organet utfärdat.

För tillfället (sep 2019) omfattas inte:
– Vägräckesändar och övergångar (Regleras av 1317-4 som är en ENV standard som ej medger CE-märkning enl gällande tolkning)
– Räckesavslut som neddoppad/utvinklad förankring eller mellanförankringar
– Sammankopplingselement mellan olika räcken
– Rörelsefogar i broräcken
– Slänträcken (Regleras av TRVMB 350, kapacitetsklass N2S)
– Räcken för temporärt bruk (regleras av 1317-2, klassas T1, T2 eller T3, men även temporär N- eller H-klass kan förekomma.)

I de flesta fall krävs då istället ett godtagande av skyddsanordningen utfärdat av Trafikverket.

>Länk till ’’Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning’’ 


De CE-märkta räckena ska bland annat ha en montageinstruktion och Trafikverket ställer krav på att det ska finnas en ansvarig montör på plats som kan uppvisa kompetensbevis för den räckestyp som monteras. Efter avslutat montage ska ett skriftligt intyg överlämnas där det framgår att räcket monterats enligt tillverkarens instruktioner.